Loading...
Home 2021-03-18T10:47:45+00:00
Slider

MIÉRT A KÁLLAYT VÁLASZD?

A korszerűen felszerelt intézményünkben az oktatást barátságos tantermek, szaktantermek, tanműhelyek, idegen nyelvi szaktantermek és színvonalas külső gyakorlati helyek segítik.
Évtizedes iskolai hagyományok ápolása mellett színes programokkal tesszük családiassá a diákéletet. Tanévnyitó, Tanévzáró. Verébavató. Ünnepi megemlékezések. Kállay Emlékhét. Mikulás, Karácsony, Farsang. Sportversenyek. Diáknap. Szalagavató, Ballagás. Szakmai versenyek. Tanulmányi kirándulások. Egészségnap.

Csengetési rend

Délelőtt

Délután

Óra

Csengő

Óra

Csengő

Óra

Csengő

0. 7:15 8:45 8. 13:50 14:30 13. 16:55 17:25
1. 7:50 8:35 9. 14:35 15:05 14. 17:30 18:00
2. 8:40 9:25 10. 15:10 15:40 15. 18:05 18:35
3. 9:35 10:20 11. 15:45 16:15 16. 18:40 19:10
4. 10:35 11:20 12. 16:20 16:50 17. 19:15 19:45
5. 11:30 12:10
6. 12:20 13:00
7. 13:05 13:45

Elhivatottság a minőségi képzés iránt.

Válaszd a számodra legmegfelelőbbet

EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

Szakközépiskolánk ragaszkodik a minőségi oktatáshoz, tanuláshoz. Diákjaink folyamatos fejlődése az, ami megkülönböztet minket.

  • Nemzetközi kapcsolatok – testvériskolák

  • Gyakorlati helyek – minőségi képzés

  • Minőségi oktatás – ez mindenki joga, nem privilégium

ÉRTÉKRENDÜNK

Intézményi Minőségpolitika

Az MSZC Kállay Rudolf Szakközépiskolájának vezetése és dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, folyamatos intézményi fejlesztés, a partnerközpontú működés iránt.

A partnerek együttes igényeinek megfelelő nevelési, oktatási, képzési kínálatot biztosítunk.

Tanulóinkat olyan elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába juttatjuk, amelyek segítségével képesek lesznek szakmájukban elhelyezkedni, tudásuk, képességeik, készségeik megfelelnek a munkába állásuk idején támasztott elvárásoknak, követelményeknek.

Összehangolt osztályfőnöki, szakszerű gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint prevenciós munkával törekszünk a különböző hátrányok kompenzálására, a szakmaszerzési, továbbtanulási esély növelésére.

Szeretnénk elérni, hogy tanulóink társadalmilag hasznos, sikeres emberekké váljanak.

Olyan tanulókat kívánunk nevelni, akik szeretik és védik a természetet, ápolják hagyományainkat, megbízhatóak, gyakorlatiasak és kreatívak, elfogadják a másságot, és a minőségért maguk is felelősséget éreznek.

A vezetés biztosítja – megfelelő minőségügyi ismeretekkel rendelkezők bevonásával – az intézmény hatékony működését.

Intézményünk kinyilvánítja, hogy az iskolai dokumentumokban rögzítettek értékek és alapelvek szerint, a törvényesség betartásával működünk .

 

Az intézmény jövőjére vonatkozó céljaink:

 

– Minden tanulónkat sikeres szakmai vizsgához juttatni.

– Elérni a szakmakínálattal, hogy tanulóink piacképes szakmához jussanak, illetve az 

   egyéni bánásmód, személyes gondoskodás révén tovább tanuljanak.

– A tanév közbeni lemorzsolódást 3-5%-kal csökkenteni.

 

 

Nagykálló, 2018. szeptember 01.

                                                                                            

 

Péter István

intézményvezető

 

Küldetésnyilatkozat

 

„Ha többet nevelünk, kevesebbet kell gyógyítanunk” /Fodor József/

 Hisszük és valljuk, hogy a szakmát csakis szeretettel, maximális hozzáértéssel és hivatástudattal lehet jól művelni. Intézményünk biztosítja hogy tanulóink képességeiknek, érdeklődésüknek, személyiségüknek megfelelő módszerek alkalmazásával tanulhassanak.

A diákok biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetükben.

Fontosnak tartjuk tanulóink személyiségének formálását, fejlődését.

Igényeljük, hogy közvetlen és közvetett partnereink véleménynyilvánítással segítsék a nevelő- – oktató munkát, a célok meghatározását; lehetőségeik szerint aktívan vegyenek részt azok megvalósításában.

Az oktató-nevelő munka színvonalát a pedagógusok rendszeres továbbképzésével, önképzésével biztosítjuk.

A gyermekbarát, családias, szeretetteljes légkör tanulóink képességeinek kibontakoztatását, személyiségfejlődését segíti.

Küldetésünk, hogy az intézmény rendelkezésére álló valamennyi eszközzel, újabb erőforrások folyamatos feltárásával és bevonásával minőségi szolgáltatást biztosítsunk a szakiskolai oktatás területén a térség lakossága számára.

Törekszünk arra, hogy az innen kikerülő diákok a társadalom hasznos tagjaivá váljanak és büszkék legyenek iskolájukra.

Nagykálló, 2018. szeptember 01.

                                                                                            

 

Péter István

intézményvezető

Iskolánk nem csupán oktatási, hanem nevelési-oktatási intézmény is.

Ezért fő célkitűzésünk, hogy korszerű ismeretekkel rendelkező, mások iránt toleráns, az európai normákat ismerő és elfogadó tanulókat neveljünk, akik el tudják különíteni az értékest az értéktelentől.

Fontos célunk, hogy önmagával és természeti környezetével harmóniában lévő, megfelelő vitakultúrájú, magyarul és idegen nyelven is kommunikáló tanulókká váljanak, akik később a társadalomban ezeket a kompetenciákat hasznosítani tudják.

Az iskolai nevelőmunkánk célja olyan értékek közvetítése, melyek a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, jövőjére, a családra, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak.

A fenti értékek közvetítése a tananyagon, a személyes példamutatáson, az iskola egészén keresztül történik.

Iskolánk a társadalmi és oktatáspolitikai változásokra nyitott.

Célunk, hogy tanulóink művelt és egészséges tagjai legyenek a társadalomnak.

Szakképzésünkben a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó ismereteket közvetítünk.

A tanulókkal szemben a követelményekhez igazodó értékelésre törekszünk. Oktatásunk ugyanakkor tanulóközpontú és humánus.

Az iskola dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos intézményfejlesztés, a partnerközpontú működés iránt.

Minőségpolitikai célkitűzéseink  a következő alapértékeket tekintik elsődlegesnek:

Gyermekközpontúság
Partnerközpontúság
Esélyegyenlőség
Törvényesség
Eredményesség
Hatékonyság
Átláthatós

Mindezek figyelembevételével arra törekszünk, hogy a Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola a jövőben tovább erősítse helyzetét Nagykálló és a kistérség oktatási struktúrájában.

Nagykálló, 2018. szeptember 01.

                                                                                            

 

Péter István

intézményvezető

Amennyiben szabadidődben kívánod képezni magad akkor FELNŐTTOKTATÁS keretében induló képzéseink megfelelőek lehetnek számodra.

KÉPZÉSEK

ESEMÉNYEK

HÍREK

Képzések

Kapcsolat

4320 Nagykálló, Kossuth út 8.

Phone: +36 42 263 435

Web: Kallay

Legutóbbi bejegyzések