Tankönyvellátás 2016/2017

A 2016/2017 tanévben normatív támogatás keretében ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákoknak az alábbi igénylőlapot kell kitölteniük és 2016. március 31-ig leadniuk:

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 2016/2017

A KELLO honlapján elérhető a publikus webshop, amelyen keresztül bárki megvásárolhat tankönyveket saját részre. A címe: http://webshop.kello.hu

 

A 2016/2017. tanév tankönyvellátásának részletes menete

a tankönyvrendelet (17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet) alapján

2016. április 8-ig az iskola elkészíti a tankönyvrendelését. A véglegesítés előtt lehetővé teszi a szülők számára, hogy megismerjék azt. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.

2016. április 8-ig a szülők a megkapják a jövő évi tankönyvekről szóló listát és rendelőlapot, melyen nyilatkozniuk kell, hogy mely könyveket kérik és melyeket nem.

A rendelőlap leadásának határideje 2016. április 18. (hétfő).

A határidő elmulasztása esetén az iskola nem garantálja a listán szereplő tankönyvek beszerzését a tanuló számára.

Az iskola igazgatója minden év június 10-ig felméri, hogy hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés útján. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetén a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.

A köznevelési törvény 97. § (22) bekezdés alapján a 46. § (5) bekezdés szerinti térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani.

A tankönyvrendelet (17/2014. EMMI rendelet) 32. § (5) bekezdése alapján az állam által biztosított ingyenes tankönyveket -- a munkafüzetek kivételével -- az igazgató az iskola könyvtári állományába veszi, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeli, és a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola házirendjében meghatározottak szerint.

A felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló esetében kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti ingyenes tankönyveket, illetve hány tanuló esetében kell biztosítani a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt.

A határidő elmulasztása jogvesztő, kivéve, ha az igényjogosultság feltételei ez után alakulnak ki. Tisztelettel kérjük a kedves szülőket, hogy ezt a határidőt tartsák be, mert a megkésett igénylőlapokat nem áll módunkban elfogadni.

A felmérés eredményéről az igazgató minden év június 15-ig tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot.

Az iskola igazgatója minden év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről tájékoztatja a szülőt, vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót.

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján normatív támogatásban részesülhet az a tanuló, aki

  • tartósan beteg (szakorvos igazolja vagy a magasabb összegű családi pótlék),
  • a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi- vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (szakorvos igazolja),
  • három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él (a megállapított családi pótlék igazolja),
  • nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja),
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (az erről szóló határozat igazolja).

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az a tanuló, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át. (Az öregségi nyugdíj minimális mértéke 2016-ban: 28500 Ft/hó)

A normatív támogatásra vonatkozó igényt az igénylőlap kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni.

A hatályos tankönyvrendelet értelmében az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. (Illetve amennyiben ezek az igénylés pillanatában még nem állnak rendelkezésre, akkor nyilatkozni kell arról, hogy a bemutatás legkésőbb szeptember 30-ig megtörténik.) A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra.